Uudised

27.04.2019 "Pilvede all" haagisepargis
Indrek Sammuli ja Rauno Märksi kehastatavad tegelased haagisepargis. Lähemalt →
01.05.2013 4250 kg B-kat.juhilubadega
Uue liiklusseaduse kohaselt on võimalik lihtsustatud korras ja odavalt taotleda kuni 4250 kg täismassiga B-kategooria autorongi juhtimisõigust. Lähemalt →
01.01.2013 "Kodutunne" haagissuvilas.
"Kodutunne" haagissuvilas. Lähemalt →
01.10.2011 Telesari Kalevipojad
Kanal 2s näidatakse uut kodumaist 12-osalist telesarja “Kalevipojad, osalised elavad meie haagissuvilas. Lähemalt →
01.10.2011 "Kälimeeste" võtted meie haagissuvilas
Komöödiasarja "Kälimehed" hooaeg haagissuvilas. Rebekka elamiseks on meie haagis. Lähemalt →

Renditingimused

Renditingimused (edaspidi RT)


1. DEFINITSIOONID

1.1. RENDILEANDJA - OÜ Haagissuvila;
1.2. RENTNIK - isik, kellega Rendileandja on sõlminud lepingu;
1.3. POOL - Rendileandja või Rentnik;
1.4. LEPING - Poolte vahel sõlmitud Vara kirjalik rendileping;
1.5. VARA - Lepingu alusel renditav haagissuvila ja muu vara, mis on fikseeritud rendilepingus;
1.6. RENDITASU - Tasu Vara kasutamise eest;
1.7. OBJEKT - renditud vara aadress;
1.8. Rendilepingu lahutamatuks osaks on käesolevad renditingimused ja Vara tagastusleht.

 

2. RENTNIKU KINNITUSED

2.1. Rentnik, sõlmides Lepingu kinnitab ühtlasi, et
2.1.2. Lepingus Rentniku ja Objekti andmed vastavad tegelikkusele
2.1.3. puuduvad asjaolud ning alused nende tekkeks tulevikus, millised välistaksid, takistaksid või viivitaksid Lepingus sätestatud või sellest tulenevate kohustuste täitmist kas täielikult või osaliselt;
2.1.4. ta on renditava Varaga enne Lepingu sõlmimist tutvunud ning on teadlik selle tehnilisest seisukorrast, tema poolt vastuvõetav. Vara on töökorras ja tal puuduvad mistahes pretensioonid Vara osas
2.1.5. teda on Rendileandja poolt eelnevalt nõutavas ning vajalikus mahus informeeritud ning instrueeritud Vara ekspluateerimise eeskirjadest ning ohutusnõuetest;
2.1.6. omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi ning muid vajalikke eeldusi Vara nii tehniliselt kui juriidiliselt kohaseks kasutamiseks.
2.1.7. on tutvunud renditasu korraga;
2.1.8. et ta nõustub võlgnevuse avaldamisega avalikes maksehäireteregistrites.
 

3. RENDILEPINGU TÄHTAEG, VARA ÜLEANDMINE NING TAGASTAMINE

3.1. Lepingu tähtaja lepivad Lepingus Pooled kokku;
3.2. Leping jõustub selle allakirjutamisest;
3.3. Vara rendi tähtaja esimeseks päevaks loetakse Lepingus fikseeritud Vara üleandmise kuupäev, sõltumata kellaajast, väljaarvatud juhul kui Pooled on kirjalikult kokku leppinud teisiti.
3.4. Vara üleandmist Rentnikule kinnitab viimase allkiri Lepingul. Rentniku allkiri Lepingul on ühtlasi kinnituseks RT p. 2.1. nimetatud asjaoludele.
3.5. Renditud Vara kuulub Rendileandjale tagastamisele Lepingus fikseeritud kuupäeval; Vara tagastamine Rendileandjale fikseeritakse Vara tagastuslehel ja kinnitatakse Poolte allkirjadega.
3.6. Lepingu tähtaja pikendamisest teatab Rentnik Rendileandjale mõistlikul ajal enne tähtaja saabumist, kirjalikult pikendatakse Lepingu tähtaega esimesel mõistlikul võimalusel;
3.7. Kui leping on lõpetatud p. 6.2. ning 6.3 ja selle alapunktides toodud alustel ja Vara pole 10 päeva jooksul tagastatud, siis on Rendileandjal õigus lugeda Vara kadunuks ja nõuda vara kompenseerimist ulatuses, mis vastab analoogilise uue Vara jaemüügihinnale;
3.8. Juhul, kui Rendileandja poolt tuvastatakse:
3.8.1. Vara kasutamiskõlbmatuks muutumine;
3.8.2. Vara väärtuse tunduv (s.o. enam kui Vara heaperemeheliku kasutamise tulemusena tekkiv kulum) vähenemine on Rendileandjal õigus omal valikul:
3.8.2.1. keelduda Vara vastuvõtmisest ning nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab analoogse uue Vara jaemüügihinnale;
3.8.2.2. võtta Vara vastu ning nõuda Rentnikult Vara parandamise ja remondiga kaasnevate kulude hüvitamist.
 
4. RENDITASU JA RAHALISED KOHUSTUSED
4.1. Rentnik tasub Rendileandjale Vara kasutamise eest renditasu (renti) vastavalt Lepingule. Lisandub käibemaks.
4.1.1. Renditasu makstakse arve alusel sularahas Lepingu sõlmimise asukohas või ülekandega Rendileandja arveldusarvele.
4.1.1.1. Rendileandjal on õigus renti saada ettemaksuna.
4.1.2. Füüsilisest isikust Rentnikule väljastatakse arve p. 3.6. peale Vara tagastamist, kui Lepinguga pole kokkulepitud teisiti;
4.1.3. Juriidilisest isikust Rentnikule väljastatakse arve(d) p. 3.6. Vara kasutamise eest iga kuu maksetähtajaga 10 päeva, kui Lepinguga pole kokkulepitud teisiti.
4.1.4. Minimaalne renditasu on 3 päeva rent, kui Lepinguga ei ole kokkulepitud teisiti
4.2. Tähtaegselt tasumata renditasult on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult viivist 0,5% päevas tähtaegselt tasumata lõppsummalt. Rentnik on kohustatud hüvitama Rendileandja kulutused seoses Rentniku poolt tähtaegselt tasumata renditasu sissenõudmisega, s.h. inkasso- ja õigusabikulud.
4.3. Renditasu ei sisalda renditud Vara transporti, gaasi jm igapäevase hoolduse kulutusi;
4.4. Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult renditava Vara eest enne selle üleandmist tagatisraha tasumist, mille suuruse määrab Rendileandja Lepingus ning mis kuulub tagastamisele hiljemalt 48 tunni jooksul pärast Vara tagastamist ning selle vastuvõtmist Rendileandja poolt. Rendileandjal on õigus tasaarvelduse korras jätta nimetatud tagatisraha enesele ulatuses, millega on kaetud Rentnikupoolsed rahalised kohustused Rendileandja ees.

5. RENTNIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Rentnikul on õigus:
5.1.1. kasutada Vara iseseisvalt vastavalt Lepingule;
5.1.2. Rendileandja poolt väljastatud arvele esitada kirjalik vastuväide viie päeva jooksul alates arve väljastamisest.
5.1.3. lõpetada Leping ennetähtaegselt, teatades sellest ette 5 päeva;
5.2. Rentnik on kohustatud:
5.2.1. tasuma renti ning täitma muid Lepingus toodud kohustusi;
5.2.2. kasutama Vara vastavalt sihtotstarbele;
5.2.3. juhul, kui renditud Vara osutub tehniliselt mittekorrasolevaks, teatama koheselt nimetatud asjaoludest Rendileandjale;
5.2.4. kui Rentniku poolt põhjustatud rike on põhjendamatu (tulenes Rentniku oskamatusest Vara kasutada), on Rentnik kohustatud hüvitama eeltooduga põhjendatud kahju;
5.2.5. hüvitama tema poolt Vara tekitatud kahju Rendileandjale esimesel nõudmisel;
5.2.6. informeerima Rendileandjat 5 tööpäeva jooksul Vara kasutamise Objekti muutusest
5.2.7. Lepingu lõppemisel andma Vara Rendileandjale mitte halvemas sisukorras, millises see oli Rentnikule üleandmise ajal, arvestades normaalset kulumist;
5.2.8. kasutama Vara heaperemehelikult (s.t. vältimaks Vara vargust, kadumist, hävinemist jne), tehes Vara seisundi säilimiseks omal kulul vajalikke kulutusi;
5.2.9. Vara kadumisel, kasutamiskõlbmatuks muutumisel või muul põhjusel, mille tõttu on vähenenud Vara väärtus enam võrreldes Vara normaalse kulumisega heaperemeheliku kasutamise korral, maksma Rendileandjale hüvitist summas, mis vastab analoogse uue Vara jaemüügihinnale;
5.2.10.tagama Vara Rendileandjale puhastatult, vastasel juhul hüvitama Rendileandjale Vara puhastamiskulud Rendileandja poolt esitatud arve alusel;
5.2.11. Rentnikul puudub õigus:
5.2.11.1. ilma Rendileandja kirjaliku loata kasutada Vara väljaspool Eesti Vabariigi riigipiiri;
5.2.11.2. anda Vara allrendile;
 

6. RENDILEANDJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. saada Vara eest Rentnikult renti;
6.2. nõuda Rentnikult tagatisi, kui ilmnevad p. 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3., 6.3.4. asjaolud.
6.2.1. Kui Rentnik lisatagatisi ei anna, siis on Rendileandjal õigus Leping ühepoolselt lõpetada ja nõuda Vara tagastamist ja/või kahju hüvitamist ja/või Vara kompenseerimist, teatades sellest 5 kalendripäeva ette;
6.3. Rendileandjal on õigus Leping ühepoolselt lõpetada, kui
6.3.1. Rentnik ei ole tasunud Vara kasutamise eest renti kümne (10) kalendripäeva jooksul pärast makse kohustuse tekkimist ja ei kustuta võlgnevust viie (5) kalendripäeva jooksul meeldetuletuse väljastamisest Rendileandja poolt;
6.3.2. Rentniku tegevuse või tegevusetu tõttu halveneb Vara seisund ja/või tekib oht selle kadumiseks, rikkumiseks, kasutamiskõlbmatuks muutumiseks.
6.3.3. Rentnik rikub Lepingu tingimusi;
6.3.4. Rentnik jätab teatamata Vara kasutamise Objekti muutusest või on teatanud vale Objekti;
6.3.5. Rendileandja kohustub Lepingu ühepoolsest lõpetamisest teatama Rendileandjale kirjalikult viis (5) kalendripäeva ette.
 

7. VASTUTUS

7.1. Vara juhusliku hävimise riisiko, samuti Vara valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle alates Vara valduse üleminekust Rentnikule.
7.2. Rentnik kannab täielikku ja tingimusteta vastutust Vara säilimise eest alates Rendileandjalt Vara üleminekust kuni Vara tagastamiseni Rendileandjale.
7.3. Vara hävimine, kadumine või kahjustamine Rentnikust mitteolenevatel põhjustel ei ole p. 7.2. nimetatud vastutuse vähendamise ega vabastamise aluseks.
7.4. Rendileandja ei vastuta Vara purunemisest, kasutamisest või kasutamise võimatusest tingitud kahjude eest;
7.5. Rendileandja ei vastuta kahjude eest, mida võib renditud Vara põhjustada.

8. LEPINGU LÕPPEMINE

8.1. Leping lõpeb:
8.1.1. Lepingu tähtaja saabumisel;
8.1.2. ennetähtaegsel Vara tagastamisel;
8.1.3. Vara hävimisel;
8.1.4. teistel seaduses toodud alustel.
8.2. Leping võidakse lõpetada:
8.2.1. Poolte kokkuleppel;
8.2.2. RT p. 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3., 6.3.4.toodud alustel.
 

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

9.1. Kui Pooltel ei õnnestu lahendada Lepingust tulenevaid erimeelsusi läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlused Tallinna Linnakohtus.